top of page

Bio-Diversity Committee

number
Name
1
Smt.Sushma Pradeep Salgaonkar
2
Smt.Suyesha D. Phadte
3
Shri.Gurudas Gaude
4
Shri.Chandravandan @ Ajay Bagkar
5
Shri.Mahesh Ramnath Desai
6
Shri.Kashinath Shet Parkar
7
Shri.Sushant N. NAik
bottom of page